نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 53-59

سیّدحامد هاشمی مهنه