نویسنده = زهرا حاج ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. فضانوردان و غذای فضایی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 31-40

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر