نویسنده = رمش، داود
تعداد مقالات: 1
1. صحه گذاری الگوریتم طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399

عبدالله اسدالهی قهیه؛ ساناز نیک آئین؛ داود رمش