نویسنده = بهنور رضائی نیارکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-34

زهرا حمیدزاده دلرزی؛ محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی