نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 44-35

نگین کوروسدری؛ علی کرمی هرستانی؛ زهرا شاطریان