نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر رفتار رئولوژی پیشرانه ژل بر مشخصه های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1400

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ اسماعیل ولی زاده