نویسنده = ستوده، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاتالیزور پخت DBTDL بر خواص مکانیکی و بالستیکی یک آتشزنه کامپوزیتی

دوره 4، شماره 1، بهار 1399

احمد ملائی؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتحی؛ محمدجواد ستوده