نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

دوره 5، شماره 1، بهار 1400

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه