نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه صدای منتشرشده محفظه احتراق توربین گاز مدل هنگام چسبیدگی شعله به سرمشعل

دوره 5، شماره 1، بهار 1400

حسنا باهنر؛ امیر مردانی؛ امیر آقابیگی