کلیدواژه‌ها = پوشش‌های کنترل حرارت
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب پوشش‌های مناسب برای زیرسامانه کنترل حرارت ماهواره

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-44

محمدصادق برنج کوب؛ عبداله فانی ثانی؛ کمال برزو اصفهانی؛ عبداله فانی ثانی


شماره‌های پیشین نشریه