کلیدواژه‌ها = سفر فضایی
تاثیرات تنش‌های گرانشی و تشعشعی بر گیاهان در تحقیقات فضایی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-5

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی


برنامة توسعة موشک‌ها و کاوشگرهای فضایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 53-65

احمدرضا علی اکبری