کلیدواژه‌ها = تحلیل مدار
اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 43-53

علیرضا امیرخانی؛ مهران میر شمس