کلیدواژه‌ها = بیان ژن
بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-65

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان