موضوعات = مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های معدن‌کاوی سیارکی از دیدگاه فنی، اقتصادی و حقوقی

دوره 5، شماره 1، بهار 1400

ابراهیم امیری؛ مهدی جعفری ندوشن


2. طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

دوره 5، شماره 1، بهار 1400

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه


3. اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

دوره 4، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-53

علیرضا امیرخانی؛ مهران میر شمس