دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. صحه گذاری الگوریتم طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1399

عبدالله اسدالهی قهیه؛ ساناز نیک آئین؛ داود رمش