دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر میکروگراویتی بر محتوای پروتئین‌های هستکی و تنظیم تقسیم سلولی گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

حلیمه حسن پور


2. تاریخچه ماموریت های علمی اکتشافی گیاهی: اهداف و فناوری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

فاطمه موسوی


3. آینده پژوهی در گیاه-فضا و سفرهای آینده فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

ایمان شفیعی نژاد؛ شراره قاسمی؛ علی محمودی؛ رضا صفرزاده