کنترل مداری خودگردان: رویکردی نوین در ماهواره‌های LEO

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 43-52

محمدعلی شاهی آشتیانی؛ حجت طائی؛ محمد بیانوندی


اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 43-53

علیرضا امیرخانی؛ مهران میر شمس


بررسی اثر فوم‌های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه‌های مخروطی دودیواره نازک فولادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 55-69

10.22034/jtae.2022.315909.1214

مسعود صالح نژاد؛ محمود شریعتی؛ امیر نجیبی؛ مسعود مهدی زاده رخی


بررسی اثر زمین در شکل دهی پرتو سیستم ناوبری تنظیم ارتفاع Glide Path

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 57-65

10.22034/jtae.2021.140122

زهرا داودآبادی فراهانی؛ معین احمدی؛ حامد خوش نیت


توسعة پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش‌های پیش روی آن

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 64-45

حمید کاظمی؛ سمانه الهیان


مروری بر مدلسازی، پایداری و کنترل ربات‌های بال‌زن

دوره 4، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-76

ثریا لیثی؛ جواد پشتان


بال‌های شکل‌پذیر- طرحی نوین در صنعت هوایی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 66-55

رضا حربی منفرد؛ محمد طیبی رهنی؛ مسعود زارع


روش‌های کاهش صدای تولیدی پهپادها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-83

10.22034/jtae.2022.316532.1215

مصطفی محمودی؛ علی مرادی


بررسی سامانة DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 80-65

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان


طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-43

10.22034/jtae.2021.129748

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه


بررسی تأثیر رفتار رئولوژی پیشرانة ژل بر مشخصه‌های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 43-56

10.22034/jtae.2021.129737

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ اسماعیل ولی زاده


طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 7-15

10.22034/jtae.2022.129736

قاسم کاهه؛ نیما کریمی؛ مجید حمزه پور؛ علیرضا قادری


طرح باند بی‌انتها: افقی جدید در توسعة صنعت هوانوردی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 57-69

10.22034/jtae.2021.129733

پویان ایار؛ علیرضا پورفیض


اثر کاتالیزور پخت DBTDL بر خواص مکانیکی بالستیکی یک آتشزنة کامپوزیتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-6

احمد ملائی؛ یحیی ابراهیم آبادی؛ نواب فتحی؛ محمدجواد ستوده