ایرفویل موج‌دار و تأثیرات آن بر ضرایب آیرودینامیکی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 41-47

فهیمه معظمی؛ محمود پسندیده فرد؛ کرامــت ملــک زاده فــرد


کاربرد تاسواره ها در علوم و اکتشافات فضایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-55

میلاد عظیمی


بررسی و مقایسة میکروپیشرانش‌های‌ مبتنی بر فناوری میکروالکترومکانیکی در ماهواره‌های کوچک

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 43-52

فرخنده سلیمی نژاد؛ حامد شیخ بهایی؛ سعید حاجی علی گل؛ سیدعلیرضا قرشی


اعزام انسان به فضا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-53

احمدرضا علی اکبری


اتاقک های رشد گیاهی برای مطالعات فضایی

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 45-53

حلیمه حسن پور؛ فاطمه موسوی


شبیه‌سازی خواص آیرودینامیکی جریان گاز رقیق بر روی پنل ماهواره به روش DSMC

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-52

10.22034/jtae.2022.310768.1207

سعید اسکندری؛ رامین ذاکری؛ علی سررشته داری


فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 53-59

سیّدحامد هاشمی مهنه


ربات های کاوشگر در سیاره سرخ

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-62

شیما طبیبیان


برنامة توسعة موشک‌ها و کاوشگرهای فضایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 53-65

احمدرضا علی اکبری


بررسی مروری آشکارساز VUV مبتنی بر نیمه‌هادی آلومینیم نیترید (AlN) در کاربردهای فضایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-63

لیلا برغمدی؛ سید حسن صدیقی؛ بیژن غفاری قمی؛ شهاب نوروزیان علم


فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-67

محمدعلی دهنوی؛ رضا امامی


بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-65

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


بهبود عملکرد سیستم هدایت با استفاده از تراسترهای جانبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 59-69

سروش تحیری؛ ولی اله غفاری؛ حسن محمد محمد خانی


مروری بر روش‌های هدایت ورود به جو مبتنی بر تولید مسیر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-72

10.22034/jtae.2022.145235

رضا اسماعیل‌زاده؛ فاطمه زهرا رحمانی