بررسی آماری پارامترهای جرمی - انرژتیکی موتورهای چندمحفظه‌ای و کلاسترشده پیشران مایع

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان

2 پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

افزایش ارتفاع مداری و جرم محموله ماهواره­برها، علاوه بر چند مرحله­ای کردن ماهواره­برها، نیازمند استفاده از سامانه­های پیشرانش قویتر می‌باشد. یکی از روش­های متداول جهت تأمین پیشرانة مورد نیاز هر مرحله، چیدمان مناسب چند موتور در کنار یکدیگر است، تا بدین ترتیب نیروی پیشران لازم برای انجام ماموریت فراهم شود. هدف کلی این مقاله، ارائة نتایجِ یک مطالعة آماری صورت گرفته میان پارامترهای جرمی انرژتیکی و سیستمی ماهواره­برها و موشک­های کشورهایی است که از موتورهای کلاستر شده یا چند­محفظه­ای، در سامانة پیشرانش پرتابگرهای خود استفاده کرده­اند. استخراج نمودارهای نیروی پیشران، نیروی پیشران به وزن، ایمپالس وی‍ژه، فشار محفظة این موتورها و بررسی نوع سامانه فشارگذاری مخازن، سیستم کنترل بردار پیشران و غیره، امکان مقایسة پارامترهای جرمی- انرژتیکی و مشخصات سیستمی سامانه­های پیشرانش را تسهیل می­نماید. نتایج نشان می‌دهد که راندمان سرعت مشخصة سیستم تزریق مایع-گاز برای هر دو نوع مولفة پیشران کروسین و هیدروژنِ مایع بیشتر از سیستم تزریق مایع- مایع است که حاکی از برتری پیشران­های قابل ذخیره در مقایسه با پیشران­های تبریدی است. از طرف دیگر، فشار محفظة موتورهای سیکل باز با پیشران قابل ذخیره بیشتر از موتورهای با پیشران­های تبریدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها