توسعة نرم‌افزار محاسبة بار دینامیکی وارد بر بال و دم افقی یک هواپیما با تغییر زاویة بالابر

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

گروه هوافضا، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این تحقیق، نرم‌افزار شبیه‌ساز دینامیکی نمایش تغییرات زمانی ضریب بار بال و دم افقی هواپیما تدوین ‌شده است. معادلات مرتبط با بارگذاری دم، متأثر از جابجایی سطح کنترلی بالابر استخراج، با استفاده از نرم‌افزار متلب حل و در قالب یک نرم‌افزار گرافیکی ارائه شده است. با واردکردن تغییرات زمانی زوایای انحراف سطح بالابر در هر مانور پروازی و ضرایب و مشتقات لازم، مقدار ضریب بار و نیروهای آیرودینامیکی بال و دم نسبت به زمان محاسبه شده است. در استخراج معادلات، تأثیرات تأخیر زمانی جریان فرووزش، تغییرات زاویة دم افقی به دلیل چرخش و گشتاور انحنای سطح دم در نظر گرفته شده است. مقایسة نتایج با حل تحلیلی معادلات، صحت خروجی نرم‌افزار را تأیید می‌کند. این کار یک روش منطقی برای محاسبات بارگذاری سطوح دم و بال هواپیما ارائه می‌دهد که برای طراحی سازة بال و دم افقی و همچنین تطابق با بندهای بارگذاری آیین‌نامه‌های هوانوردی برای اخذ مجوز پروازی هواپیما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها