بررسی آماری پارامترهای جرمی - انرژتیکی موتورهای چندمحفظه‌ای و کلاسترشده پیشران مایع

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان

2 پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

افزایش ارتفاع مداری و جرم محموله ماهواره‌برها، علاوه بر چند مرحله‌ای کردن ماهواره‌برها نیازمند استفاده از سامانه‌های پیشرانش قویتر می‌باشد. هدف کلی این مقاله، ارائه نتایجِ مطالعه آماری صورت گرفته میان پارامترهای جرمی انرژتیکی و سیستمی ماهواره‌برها و موشک‌های است که از موتورهای کلاستر شده یا چند‌محفظه‌ای، در سامانه پیشرانش پرتابگرهای خود استفاده کرده‌اند. استخراج نمودارهای تراست، تراست به وزن، ایمپالس وی‍ژه و فشار محفظه‌ی این موتورها و بررسی نوع سامانه فشارگذاری، سیستم کنترل بردار تراست و... امکان مقایسه پارامترهای جرمی- انرژتیکی و مشخصات سیستمی سامانه‌های پیشرانش را تسهیل می‌نماید. راندمان سرعت مشخصه‌ی سیستم تزریق مایع-گاز برای هر دو نوع مولفه‌ی پیشران کروسین و هیدروژنِ مایع بیشتر از سیستم تزریق مایع- مایع می باشد و پیشران‌های قابل ذخیره در مقایسه با پیشران‌های تبریدی بهتر می باشند. از طرف دیگر فشار محفظه موتورهای سیکل باز با پیشران قابل ذخیره بیشتر از موتورهای با پیشران‌های تبریدی می باشد.

کلیدواژه‌ها