بررسی مروری آشکارساز VUV مبتنی بر نیمه‌هادیAlN در کاربردهای فضایی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

آشکارسازی نور فرابنفش در علوم نجوم و هواشناسی به دلیل اطلاعات مفیدی که در اختیار می‌گذارد، مورد توجه قرار دارد. CCDهایی که بر پایه آشکارساز UV ساخته می‌شوند، به انواع فیلترهای طول‌موج‌های بلندتر نیاز ندارند. دراین‌صورت نور UV به‌طور مستقیم آشکارسازی می‌شود و لذا می‌توان گفت که حساسیت موثر این نوع CCD نسبت‌به نور UV بیش‌تر است. علاوه‌بر پارامترهای اساسی آشکارساز، حدتحمل در برابر تشعشعات پرانرژی به‌خصوص برای آشکارسازهایی که جهت کاربرد در محیط فضایی مورد استفاده قرارمی‌گیرند، اهمیت زیادی دارد. محیط‌های تشعشعی با تغییر در مشخصات مواد و قطعات تشکیل دهنده آشکارسازهای نوری به‌تدریج عملکرد آن‌ها را با افت کیفیت مواجه کرده و باعث عملکردنامناسب و محدودیتهایی در استفاده از آشکارسازها می شود. در این مقاله ابتدا انواع آشکارسازهای UV و مشخصات عمومی آن‌ها بررسی شده، سپس آشکارساز مبتنی‌بر نیمه‌هادی AlN معرفی و اثر تشعشعات بر پارامترهای آن را بررسی خواهیم کرد. در انتها به مطالعه چند نوع از آشکارسازهای طیف VUV جهت استفاده در کاربردهای فضایی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها