بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع فضایی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی، پژوهشکده مدیریت، حقوق، و استانداردهای هوافضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،

چکیده

این مقاله به بررسی اجمالی اثرات اقتصادی-اجتماعی منتج شده از سرمایه گذاری در صنایع فضایی می پردازد. در ابتدا با مرور ادبیات مربوطه، ارزیابی ای از فواید برنامه های فضایی ارائه می شود. همچنین روندهای فزاینده انتقال فناوری فضایی و تجاری سازی صنعت فضایی در سطح اقتصاد کلان نیز مورد تاکید قرار می گیرد. گزارشات و آمارهای بدست آمده نشان از رشد و توسعه روزافزون صنعت همراه با افزایش حوزه های کاربردی صنایع فضایی می باشد. بدین ترتیب شاهد رشد اشتغال زایی و درآمد این صنعت در سالهای گذشته بوده ایم. همچنین تغییرات اقتصاد کلان ملی و بین المللی نیز اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را در سالهای گذشته بر این صنعت با افزایش و بعضا کاهش سرمایه گذاری، تولید، و درآمد مجموعه صنعت، نشان داده است. در مجموع، روندهای بازاری تاکنون نشان از رشد نسبی این صنعت و اثرگذاری بیشتر صنعت بر اقتصاد داشته و بیانگر فرصت های جدید برای درآمدزایی و خلق شغل از این صنعت می باشد.

کلیدواژه‌ها