کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

هدف این مقاله بررسی فناوری هیدرودینامیک مغناطیسی در ایجاد زلزله‌های مصنوعی است. ‌‌برای این منظور، ابتدا به امکان بیان مکانیزم الکتروجنبشی برای زلزله‌های مصنوعی پرداخته شده است. ‌‌سپس، عملکرد سیستم ایجاد این زلزله‌ها و تأثیر آن با استفاده از این فناوری بررسی شده است. ‌‌همچنین، کاربرد این نوع زلزله‌های مصنوعی تشریح شده است. ‌‌در ادامه، با استفاده از تجربیات میدانی و آزمایشگاهی، به نتایجی درخصوص تخلیه تنش‌های تکتونیکی با پالس‌های الکتریکی پرقدرت برای کاهش خطرات زلزله اشاره شده است. ‌‌پس از آن، این فناوری و نحوه عملکرد آن توصیف و در ادامه مقدار تنش‌های تکتونیکی پوستة زمین و تخلیه آن‌ها با استفاده از ژنراتور قدرت بالای هیدرودینامیک مغناطیسی و یافتن گسل‌های جدید اندازه‌گیری شده است. ‌‌در انتها، نمونه‌ای از ایجاد زلزله مصنوعی با استفاده از این روش توصیف و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها