راه‌اندازی ایستگاه کالیبراسیون دوربین‌های غیرمتریک، به منظور بکارگیری در سکوهای پرندة بدون سرنشین (پهپاد)

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه، بکارگیری سنجنده‌های تصویربرداری غیرمتریک در سکوهای بدون سرنشین بسیار متداول شده است. ‌‌بطوریکه می‌توان این روش را جایگزینی برای نقشه‌برداری زمینی در تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس دانست. به دلیل محدودیت‌هایی مانند ماهیت سکوی پهپاد، ابعاد و وزن سکو، استفاده از سنجنده‌های اپتیکی متریک با حجم و وزن بالا امکان‌پذیر نمی‌باشد. ‌‌اغلب سنجنده‌های مورد استفاده در سکوهای پهپاد دوربین‌های سبک با ماهیت غیرمتریک می‌باشد. ‌‌دانستن مقادیر پارامترهای توجیه داخلی سنجنده به منظور پایش تغییرات آنها و بهبود نتایج مثلث‌بندی این تصاویر نقش اساسی دارد. ‌‌بنابراین، انجام کالیبراسیون هندسی آزمایشگاهی برای سنجنده‌های ذکر شده در شرایط مشابه در شرایط عملیاتی، نتایج مناسبتری را در مراحل بعدی تولید می‌نماید. ایستگاه موردنظر توانایی انجام مشاهدات کالیبراسیون طیف وسیعی از انواع دوربین‌های غیرمتریک را دارا بوده و با امکان ارزیابی صحت نتایج حاصل از روند کالیبراسیون، هم اکنون در حال خدمت‌رسانی است. 

کلیدواژه‌ها