بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مطالعة گیاهان در فضا و شرایط جاذبة ناچیز برای اعزام موجود زنده به فض بسیار اهمیت دارد. نیروی جاذبه رشد و نمو گیاه را تغییر می‌دهد و این فرآیند‌ با تعادل بین تکثیر و تمایز سلولی در مریستم‌ها صورت می‌گیرد. تنظیم چرخة سلولی سبب تکثیر، رشد سلولی و در نتیجه تولید بهینه بیومس می‌شود. بی وزنی و جاذبة ناچیز روی فرآیند‌ها و ترکیبات سلولی تأثیر دارد. تغییر رشد و نمو گیاه تحت جاذبة ناچیز در ارتباط با تغییرات القا شده در غشا سیتوپلاسمی، ترانسکریپتوم، پروتئوم، دیوارة سلولی و علامت‌دهی کلسیم در سلول‌های اختصاصی و غیر‌اختصاصی درک جاذبه است. بررسی سلولی و ملکولی بافت‌های گیاهی می‌تواند در آشکارسازی ساز و کارهای پاسخ به شرایط جاذبة ناچیز و توسعة دانش کشت گیاهان در فضا کمک نماید.

کلیدواژه‌ها