روند اجرایی آزمون ارتعاشات زمینی (GVT) بر روی هواپیماهای پهن پیکر

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

آزمون ارتعاشات زمینی یکی از تست های استاندارد سازه ای الزامی برای هواپیماهای مسافری در آستانه تولید است. این آزمون با هدف استخراج مدل تجربی دینامیکی سازه هواپیما اجرا می شود. فرآیند اجرای این آزمون شامل برنامه ریزی آزمون، آماده سازی سازه، داده برداری و استخراج پارامترهای دینامیک سازه از داده های تست است. در مطالعه حاضر، روند اجرایی عملی هریک از مراحل تشریح می گردد. با توجه به ابعاد و پیچیدگی این آزمون، تکنیک ها، سخت افزارها و نرم افزارهای خاصی مورد نیاز می باشند که مورد بررسی قرار گرفته است. تجربیات جهانی اجرای این آزمون به اختصار مطرح می گردد. در نهایت، چیده مان نوعی آزمون ارتعاشات زمینی برای یک هواپیمای پهن پیکر معرفی و تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها