استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده به‌عنوان یک فناوری نو در توربین‌های گازی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مقاله سیر تکامل استفاده از محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده  TVCبه‌عنوان یک فناوری جدید در توربین‌های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، انواع مختلف محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده (محصولات مراکز AFRL و GE) دارای قابلیت عالی LBO و عملکرد مؤثر در محدوده وسیع دینامیکی هستند. ضمناً، در بعضی از انواع TVC، میزان آلاینده NOx به 40 تا 60 درصد استاندارهای موجود کاهش می‌یابد و میزان راندمان احتراق به 99 درصد رسیده است. همچنین، فناوری محفظة احتراق با گردابة به‌دام‌افتاده، شش مرحله از سطوح آمادگی فناوری (مراحل دانش علمی و توسعه محصول) را گذرانده است، ولی هیچ نمونة موتور توربین گازی تجاری که در آن از فناوری TVC استفاده شده باشد، گزارش نشده است.

کلیدواژه‌ها