فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی / پژوهشگاه هوافضا

چکیده

در این نوشته، نخست اکتشافات فضایی از دیدگاه تاریخی بیان و سپس مأموریت‏های مهم جاری و آینده در این حوزه به اختصار معرفی می‏شوند. همچنین، سطح نشین‏ها با تمرکز بر ماه نشین‏ها و مریخ نشین‏ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و چالش‌های فنی و مأموریت آنها مرور می‏شود. در ادامه به مسئله فرود آرام به‌عنوان یکی از ضروریات مأموریت‏های فضایی سطح نشین پرداخته می‏شود. سپس، مسئله فرود آرام بر ماه به عنوان یک مسئله خاص همراه با فازهای مأموریتی آن معرفی می‏شود. به‌دلیل اهمیت صرفه‌جویی در مصرف سوخت، مسئله فرود آرام بر ماه در قالب یک مسئله کنترل بهینةمصرف سوخت با معادلات دیفرانسیل عادی غیر خطی مدل‌سازی می‏شود. همچنین، معادلات حاکم، شرایط اولیه و نهایی آن در شرایط مختلف و نیز توابع هدف مرسوم در این دست مسائل بر حسب مراجع موجود بیان می‏شود. در پایان نیز نتایج حل عددی یک مسألة نمونه برای فرود آرام بر سطح ماه بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها