مدارگرد خورشیدی؛ مأموریتی مشترک از سازمان فضایی اروپا و سازمان هوافضای امریکا

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا

چکیده

در راستای مشاهده خورشید و تحقیقات خورشیدی، تاکنون اقدامات و فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است و هر کدام از آنها، راه را برای فعالیت و پیشرفت علمی بعد از خود هموار نموده است. اکنون با پیشرفت بیشتر علم و فناوری، «مدارگرد خورشیدی» در سال 2019 به سوی خورشید فرستاده خواهد شد. مأموریت اصلی این مدارگرد، بررسی و تحقیق بر روی باد خورشیدی و یا به اصطلاح هوای فضا می‌باشد. این مدارگرد با 10 ابزار سنجش در محل و سنجش از راه دور تجهیز گشته است. این مأموریت برای 7 سال در نظر گرفته شده و دانشمندان امیدوار هستند که به وسیلۀ مدارگرد خورشیدی به پاسخ برخی از سوالاتشان دست یابند.

کلیدواژه‌ها


 

[1]      Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml

[2]      Available: [on line], astronomieimunterricht. jimdo.com/themen/sonne/erforschung-der-sonne/

[3]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun

[4]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun

[5]      Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml

[6]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun

[7]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Parker_Solar_Probe

[8]      Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun

[9]      Available: [on line],www.dlr.de/rd/desktopdefault .aspx/tabid-2448/3635_read-38752

[10]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Sun

[11]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Stonehenge

[12]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Sunspot

[13]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Sunspot

[14]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Zeeman_effect

[15]   Available: [on line],de.wikipedia.org/wiki/Sonne

[16]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki

[17]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/Skylab

[18]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki

[19]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki

[20]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Gravity_assist

[21]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ WIND_(spacecraft)

[22]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Solar_and_Heliospheric_Observatory

[23]   Available: [on line], astronomieimunterricht .jimdo.com/themen/sonne/erforschung-der-sonne/

[24]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Solar_and_Heliospheric_Observatory

[25]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Lagrangian_point

[26]   Available: [on line],fa.wikipedia.org/wiki

[27]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki /TRACE

[28]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Genesis_(spacecraft)

[29]   Available: [on line],www.raumfahrer.net/ astronomie/sonnensystem/sonne.shtml

[30]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ STEREO

[31]   Available: [on line],de.wikipedia.org/wiki/ Solar_Dynamics_Observatory

[32]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Kuafu_project

[33]   Available: [on line],solar-center.stanford.edu/FAQ/ Qcorona.html

[34]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Parker_Solar_Probe

[35]   Available: [on line],www.dlr.de/rd/de/ desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-38752/

[36]   Available: [on line],www.tagesspiegel.de/wissen/ esa-entscheidet-ueber-grosse-weltraummissionen-missionen-fuer-milliarden/9014016.html

[37]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ CHEOPS

[38]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Jupiter_Icy_Moons_Explorer

[39]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Euclid_(spacecraft)

[40]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ LISA_Pathfinder

[41]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Gravitational_wave

[42]   Available: [on line],en.wikipedia.org/wiki/ Spacetime

[43]   Available: [on line],www.mps.mpg.de/ sonnenforschung/solar-orbiter

[44]   Available: [on line],www.dlr.de/rd/de/ desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-38752/