اعزام انسان به فضا

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا

چکیده

آرزوی دیرین بشر برای پرواز، به توسط بالن ها و هواپیماهای سبک آغاز گشته و بعدها به ساخت و استفاده از جت های سریع، موشک ها و سفینه های فضایی پرسرعت انجامید. در این راه، بشر نه تنها توانست از روی زمین بلند شده و پرواز کند، بلکه موفق به عبور از مرزهای کرۀ پهناور زمین نیز شد و با کمک ابزارهایی که ساخت، توانست از دنیاهای خیلی دور و خارج از کرۀ زمین نیز آگاهی یابد. اکنون انسانها در صدد ساختن پایگاهی بر روی ماه می باشند تا بعدها از آن برای قدم گذاردن بر روی مریخ استفاده نمایند. دست یافتن به این پیشرفت ها آسان نبوده و گاه تلاش ها و مأموریت های انسانها در این راه، به فاجعه ها و تصادف های ناگوار و غمناک منجر می شد. بشر توانست قدم بر روی کرۀ ماه گذارد و ایستگاه های فضایی را جهت زندگی و پژوهش در فضا بنا نماید و ...

کلیدواژه‌ها