تاثیرات تنش‌های گرانشی و تشعشعی بر گیاهان در تحقیقات فضایی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

2 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی، دانشگاه پلی تکنیک مادرید

چکیده

تلاش بشر برای دستیابی به فضا و سفرهای فضایی روز به روز گسترده‌تر شده و مورد توجه دانشمندان و آینده پژوهان قرار می گیرد. بشر برای بقا، نیازمند تامین غذا به شیوه پرورش گیاهان در سفرهای بلند مدت فضایی خواهد بود. عدم رشد نامناسب گیاهان بستگی به عوامل محیطی زنده و غیر زنده مانند انواع تنش‌ها دارد. از این رو تنش‌های غیر زنده مانند گرانش و تشعشع که در سفرهای فضایی بشر وجود دارند باید برای نگهداری و رشد گیاهان در فضا مورد پژوهش قرار گیرند. در بیشتر آزمایش‌ها گیاه مدلی مانند آرابیدوبسیس برای اعمال تنش‌های مختلف جهت بررسی پاسخ رشد گیاهان در فضا مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا در مقاله حاضر تنش‌های گرانشی و تشعشعی فوق برای گیاه آرابیدوبسیس در سفرهای فضایی مورد پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها