نویسنده = هاشمی مهنه، سیّدحامد
1. فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 53-59

سیّدحامد هاشمی مهنه


شماره‌های پیشین نشریه