نویسنده = عزیزی، مهرانعلی
1. طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

دوره 2، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 27-35

امیر کارگرنجفی؛ مهرانعلی عزیزی


شماره‌های پیشین نشریه