دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، شهریور 1401 (تابستان 1401/ دوره پنجم/ شماره 2 (دوره ششم، پیاپی 21)) 
طراحی مسیر بهینه مانورهای پهلوگیری خودکار بر اساس یادگیری تقویتی Q و شبکه بندی مکعبی

10.22034/jtae.2022.140118

محمد صیامی عراقی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ علیرضا سخاوت بنیس؛ علی میرزایی؛ ایمان فزونی تلوکی


شماره‌های پیشین نشریه

تابستان 1401/ دوره پنجم/ شماره 2 (دوره ششم، پیاپی 21)
بهار 1401/ دوره پنجم/ شماره 1 (دوره ششم، پیاپی 20)