دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-62 (دوره 1، شماره2، تابستان 1396 ) 
4. تحلیل فرایند احتراق در محفظة موتور زم‌ استیک

صفحه 35-44

کورس نکوفر؛ اندیشه تیرگر؛ سیدامیر حسینی