اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

دکتر فتح اله امی

دکترای مهندسی مکانیک, گروه هوافضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

fommiatmodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد طیبی رهنی

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک سیالات محاسباتی استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

taeibiatsharif.ir

مدیر داخلی

دکتر حلیمه حسن پور

دکترای زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی استادیار، پژوهشگاه هوافضا

hassanpouratari.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا ابراهیمی

دکترای مهندسی هوافضا, پیشرانش و جلوبرندگی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

rebrahimiatkntu.ac.ir

دکتر محمود مانی

دکترای مهندسی هوافضا، آئرودینامیک استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیر کبیر

maniataut.ac.ir

دکتر سید حسین پورتاکدوست

دکترای مهندسی هوافضا استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

pourtakatsharif.edu

دکتر مهران میرشمس

دکترای مهندسی هوافضا, سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها) دانشیار, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mirshamsatkntu.ac.ir

دکتر علیرضا علیخانی

دکترای مهندسی مکانیک, کنترل و رباتیک دانشیار، پژوهشگاه هوافضا

aalikhaniatari.ac.ir

دکتر کورس نکوفر

هوافضا استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

nekoufaratiauc.ac.ir

دکتر نادیا عباس زاده تهرانی

استادیار، پژوهشگاه هوافضا

tehraniatari.ac.ir

دکتر حسن ناصح

دکترای مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا

hnasehatari.ac.ir