اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

محمدرضا نوابی

مهندسی هوافضا دانشیار، دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا،
دانشگاه شهید بهشتی

jsst1gmail.com
021-88366030

h-index: 15  

سردبیر

محمدهمایون صدر

مهندسی هوافضا، سازه‌های هوافضایی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Www.aut.ac.ir/cv/2452/محمدهمایون%20صدر
sadraut.ac.ir
88366030
0000-0003-2433-5182

h-index: 13  

مدیر داخلی

میلاد عظیمی

مهندسی هوافضا، سازه‌های هوایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

scholar.google.com/citations?hl=en&user=7z5MjtQAAAAJ&view_op=list_works
azimi.mari.ac.ir
0000-0002-6828-9870

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

رضا ابراهیمی

مهندسی هوافضا, پیشرانش و جلوبرندگی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/RezaEbrahimi
rebrahimikntu.ac.ir
021-88366030
0000-0002-1567-1136

h-index: 15  

فتح‌اله امی

مهندسی مکانیک، گرایش هوا و فضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~fommi
ommiair.ac.ir
88362010
0000-0003-3019-3686

h-index: 10  

سید حسین پورتاکدوست

مهندسی هوافضا استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1620071451
pourtaksharif.edu
0000-0001-5717-6240

سید مصطفی حسینعلی پور

مهندسی مکانیک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

alipouriust.ac.ir
77240492
0000-0001-5206-6819

h-index: 22  

مرتضی شهروی

مهندسی مکانیک, دینامیک سازه، کنترل دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

shahravimut.ac.ir
02173932668
0000-0003-2745-4101

جمشید فضیلتی

مهندسی هوافضا، سازه دانشیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/341-fazilati
jfazilatiari.ac.ir
88366030
0000-0001-8536-2868

h-index: 10  

محمود مانی

مهندسی هوافضا، آیرودینامیک استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ae.aut.ac.ir/files/ae/files/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/Dr_Mani_Resume.pdf
maniaut.ac.ir
0000-0002-2960-8250

مهران میرشمس

مهندسی هوافضا دانشیار, دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/mirshams
mirshamskntu.ac.ir

سید حامد هاشمی مهنه

ریاضی کاربردی دانشیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/389-hmehne
hmehneari.ac.ir
88366030
0000-0002-3659-0992

h-index: 12  

دبیر تخصصی

ایمان بهمن جهرمی

مهندسی هوافضا-پیشرانش استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/660-bahman
bahmanari.ac.ir
0000-0002-6411-3800

میلاد جانعلی‌پور

مهندسی نقشه برداری، سنجش از دور استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/619-janalipour
milad_janalipourari.ac.ir
0000-0002-2543-314X

فاطمه صادقی‌کیا

مهندسی برق، مخابرات میدان استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/403-sadeghikia
sadeghi_kiaari.ac.ir
0000-0003-4665-5566

نادیا عباس زاده تهرانی

برنامه ریزی محیط زیست استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

tehraniari.ac.ir
0000-0001-9247-4868

میلاد عظیمی

مهندسی هوافضا، سازه های هوایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

scholar.google.com/citations?hl=en&user=7z5MjtQAAAAJ&view_op=list_works
azimi.mari.ac.ir
021-88366030
0000-0002-6828-9870

h-index: 8  

علی کرمی هرستانی

مهندسی برق، مخابرات میدان استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/392-karami
karamiari.ac.ir
88366030
0000-0002-7747-2554

h-index: 11  

حسن ناصح

مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

hnasehari.ac.ir
0000-0002-7896-0189

کورس نکوفر

مهندسی مکانیک استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

nekoufariauc.ac.ir