اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

محمدرضا نوابی

دکتری مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی

jsst1gmail.com

h-index: 15  

سردبیر

دکتر محمد طیبی رهنی

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک سیالات محاسباتی استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

taeibisharif.ir

مدیر داخلی

دکتر میلاد عظیمی

دکترای مهندسی هوافضا-سازه‌های هوایی استادیار، پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران

azimi.mari.ac.ir
0000-0002-6828-9870

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر فتح‌اله امی

دکتری مهندسی مکانیک-گرایش هوا و فضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~fommi
ommiair.ac.ir
88362010
0000-0003-3019-3686

h-index: 10  

دکتر رضا ابراهیمی

دکترای مهندسی هوافضا, پیشرانش و جلوبرندگی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

rebrahimikntu.ac.ir

دکتر محمود مانی

دکترای مهندسی هوافضا، آیرودینامیک استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیر کبیر

maniaut.ac.ir
0000-0002-2960-8250

دکتر سید حسین پورتاکدوست

دکترای مهندسی هوافضا استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

pourtaksharif.edu

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتری ریاضی کاربردی دانشیار پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/389-hmehne
hmehneari.ac.ir
88366030
0000-0002-3659-0992

h-index: 12  

دکتر مهران میرشمس

دکترای مهندسی هوافضا, سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها) دانشیار, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mirshamskntu.ac.ir

دکتر مرتضی شهروی

دکترای مهندسی مکانیک, دینامیک سازه، کنترل دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

shahraviaut.ac.ir
02173932668
0000-0003-2745-4101

دکتر جمشید فضیلتی

دکتری مهندسی هوافضا-سازه استادیار، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/341-fazilati
jfazilatiari.ac.ir
88366030

h-index: 10  

هیات دبیران

دکتر علی کرمی هرستانی

دکتری مهندسی برق مخابرات میدان استادیار، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/392-karami
karamiari.ac.ir
88366030

h-index: 11  

دکتر کورس نکوفر

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

nekoufariauc.ac.ir

دکتر نادیا عباس زاده تهرانی

استادیار، پژوهشگاه هوافضا

tehraniari.ac.ir

دکتر حسن ناصح

دکترای مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا

hnasehari.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید مصطفی حسینعلی پور

مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

alipouriust.ac.ir
77240492
0000-0001-5206-6819

h-index: 22