اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

دکتر فتح اله امی

دکترای مهندسی مکانیک, گروه هوافضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

fommimodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد طیبی رهنی

دکترای مهندسی هوافضا, دینامیک سیالات محاسباتی استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

taeibisharif.ir

مدیر داخلی

دکتر حلیمه حسن پور

دکترای زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی استادیار، پژوهشگاه هوافضا

hassanpourari.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فتح‌اله امی

دکتری مهندسی مکانیک-گرایش هوا و فضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~fommi
ommiair.ac.ir
88362010
0000-0003-3019-3686

h-index: 10  

دکتر رضا ابراهیمی

دکترای مهندسی هوافضا, پیشرانش و جلوبرندگی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

rebrahimikntu.ac.ir

دکتر محمود مانی

دکترای مهندسی هوافضا، آئرودینامیک استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیر کبیر

maniaut.ac.ir

دکتر سید حسین پورتاکدوست

دکترای مهندسی هوافضا استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

pourtaksharif.edu

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

دکتری ریاضی کاربردی دانشیار پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/389-hmehne
hmehneari.ac.ir
88366030
0000-0002-3659-0992

h-index: 12  

دکتر مهران میرشمس

دکترای مهندسی هوافضا, سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها) دانشیار, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

mirshamskntu.ac.ir

دکتر علیرضا علیخانی

دکترای مهندسی مکانیک, کنترل و رباتیک دانشیار، پژوهشگاه هوافضا

aalikhaniari.ac.ir

دکتر علی کرمی هرستانی

دکتری مهندسی برق مخابرات میدان استادیار، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/392-karami
karamiari.ac.ir
88366030

h-index: 11  

دکتر جمشید فضیلتی

دکتری مهندسی هوافضا-سازه استادیار، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/341-fazilati
jfazilatiari.ac.ir
88366030

h-index: 10  

دکتر کورس نکوفر

هوافضا استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

nekoufariauc.ac.ir

دکتر نادیا عباس زاده تهرانی

environmental remote sensing استادیار، پژوهشگاه هوافضا

tehraniari.ac.ir

دکتر حسن ناصح

دکترای مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا

hnasehari.ac.ir

کارشناس نشریه

یاسر جعفری

مهندسی هوافضا پژوهشگاه هوافضا

jafariyaseryahoo.com