فناوری در مهندسی هوافضا (JTAE) - واژه نامه اختصاصی