فناوری در مهندسی هوافضا (JTAE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله