مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
تاثیر پارامترهای یک آنتن پلاسمای ناهمسانگرد بر الگوی پراکندگی و سطح مقطع راداری

زینب رحمانی؛ منیره جدیری؛ ابراهیم حیدری سمیرمی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22034/jtae.2022.163672

چکیده
  در این پژوهش یک ستون پلاسما با سطح مقطع دایروی که توسط یک میدان مغناطیسی DC محوری مغناطیده شده بعنوان یک آنتن پلاسمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سطح مقطع راداری و نقش پراکندگی امواج رادیویی فرودی به این آنتن مطالعه می‌گردد. آنتن پلاسمایی حاضر علاوه بر مزایایی همچون سبک بودن، نویز حرارتی کمتر در فرکانس‌های ماهواره‌ای و... نسبت به آنتن‌های ...  بیشتر