طراحی/سیستم/قابلیت اطمینان/صلاحیت پروازی/آزمایش‌های پروازی/...
مدلسازی دینامیک غیرخطی به کمک شبکه‌های عصبی عمیق بازگشتی مطلع از فیزیک

سیدحسین پورتاکدوست؛ امیرحسین خدابخش

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 25-36

چکیده
  در این مقاله به بررسی قدرت پیشبینی شبکه‌های عصبی بازگشتی و به صورت ویژه شبکه‌های مطلع از فیزیک برای دینامیک‌های غیرخطی پرداخته شده‌است. شبکه‌های مطلع از فیزیک شبکه‌های عصبی بدون نظارتی هستند .این مشخصه‌ی شبکه‌ کمک خواهد کرد تا معادلات با این دسته از شبکه‌های عصبی تقریب زده شود. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که این رده از شبکه‌های ...  بیشتر