نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تاثیر پارامترهای یک آنتن پلاسمای ناهمسانگرد بر الگوی پراکندگی و سطح مقطع راداری

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 11-20

10.22034/jtae.2022.163672

زینب رحمانی؛ منیره جدیری؛ ابراهیم حیدری سمیرمی