نویسنده = ���������������� ��������
ربات های کاوشگر در سیاره سرخ

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-62

شیما طبیبیان