ایرفویل موج‌دار و تأثیرات آن بر ضرایب آیرودینامیکی

فهیمه معظمی؛ محمود پسندیده فرد؛ کرامــت ملــک زاده فــرد

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 41-47

چکیده
  امروزه طراحی ایرفویل‌ها با توجه به روش‌های نوین شبیه‌سازی دچار تحول شگرفی شده است که به طراح امکان سنجیدن تأثیر عوامل مختلف بر کارایی ایرفویل را می‌دهد. بنابراین، انتخاب نوع بال امری حیاتی و مهم قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، طراحی یک بال خوب دغدغة اصلی یک طراح هواپیماست. در پروژة حاضر، تأثیر موج‌دار کردن سطح ایرفویل بر تغییرات ...  بیشتر