نویسنده = ���������� ���������� ����������������
فرود آرام از دیدگاه کنترل بهینه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 53-59

سیّدحامد هاشمی مهنه