نویسنده = ���������� �������� ��������
کنترل پیش‌بین مبتنی‌ بر مدل هوشمند برای اصلاح موقعیت یک ماهوارة ارتفاع پایین

دوره 4، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 31-41

طه یاسینی؛ جعفر روشنی یان؛ شاهین درویش پور