نویسنده = ������������ ������������
فضانوردان و غذای فضایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 31-40

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر