مطالعه عددی تزریق متقاطع در جریان مافوق صوت محفظة احتراق موتور اسکرمجت

مصطفی زاهدزاده؛ فتح الله امی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-8

چکیده
  امروزه تحقیقات بسیاری جهت توسعه موتورهای هوا- تنفسی اسکرمجت صورت می‌پذیرد. موتورهای اسکرمجت از اکسیژن موجود در اتمسفر به عنوان اکسیدکننده استفاده می‌نمایند که به دلیل نداشتن مخازن اکسیدکننده، وزن این سیستم‌ها در مقایسه با سیستم‌های موشکی کمتر می‌باشد. موفقیت یک سیستم پیشرانشی هوا-تنفسی، بستگی زیادی به قابلیت ترکیب شدن مناسب ...  بیشتر