نویسنده = ������ �������� ����������
بررسی مدل های کشت سلول گیاهی برای تحقیقات فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/jtae.2023.303096.1193

حلیمه حسن پور


طراحی سیستم نوری برای تحقیقات گیاهان در فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/jtae.2023.344869.1241

حلیمه حسن پور


بررسی پاسخ‌های سلولی و ملکولی گیاهان تحت جاذبة ناچیز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-65

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


بهینه سازی سیستم نوردهی برای رشد گیاه در سیستم پشتیبان حیات

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-29

حلیمه حسن پور؛ رقیه پور حبیبیان


اتاقک های رشد گیاهی برای مطالعات فضایی

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 45-53

حلیمه حسن پور؛ فاطمه موسوی