نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل فرایند احتراق در محفظة موتور زم‌ استیک

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 35-44

کوروس نکوفر؛ اندیشه تیرگر؛ سیدامیر حسینی