نویسنده = ������������ ��������
کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-10

فتح الله امی؛ کورس نکوفر


فضانوردان و غذای فضایی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 31-40

فرزانه عظیمی؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ کورس نکوفر


تحلیل فرایند احتراق در محفظة موتور زم‌ استیک

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 35-44

کوروس نکوفر؛ اندیشه تیرگر؛ سیدامیر حسینی